Menu

  Strona główna
  Aktualności
  Nasza oferta
  Kadra
  Programy
  Ramowy Rozkład Dnia
  Statut
  Przedszkolny Promyk
  Przedszkolne Kujawiaczki
  Kącik dla rodziców
  Kontakt
Wychowankowie

  Biedronki
  Pszczółki
  Motyle
  Żuczki
  Bączki
  Mrówki
Galeria

zobacz więcej »
Licznik odwiedzin

Statut

 

STATUT

 PRZEDSZKOLA KOMUNALNEGO W OSIĘCINACH

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Przedszkole działa na podstawie:

a)     ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256,poz 2572 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym uchwalą z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświat oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 542).,

b)     orzeczenia organizacyjnego,

c)     niniejszego statutu.

§ 2

 

1.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Osięciny.                              

2.      Gmina Osięciny wykonuje funkcje i zadania organu prowadzącego poprzez

 Wójta i Radę Gminy.

3.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku.

 

§ 3

 

1.      Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Komunalne, 88-220 Osięciny, ulica: Traugutta 1.

2.      Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

3.      Na pieczęciach używa się skrótu: Przedszkole Komunalne w Osięcinach.

4.      Siedziba przedszkola znajduje się w Osięcinach przy ulicy Traugutta 1,  powiat: Radziejów Kujawski, województwo: kujawsko-pomorskie.

5.      Nazwa Przedszkola może zawierać imię przedszkola, które nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

§ 4

 

2.      Ilekroć w statucie jest mowa o:

a)     rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka,

b)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Osięciny,

c)     organie nadzorującym lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 5

 

3.      Przedszkole Komunalne w Osięcinach jest przedszkolem publicznym, które:

a)     prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

b)     przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

c)     zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez :

a)     Gminę Osięciny,

b)     rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Przedszkolu.

5.      Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 6

 

1.      Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.      Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Osięciny.

3.      Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2.

4.      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami oraz uchwałami Rady Gminy Osięciny.

5.      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za co najmniej trzy dni ciągłej nieobecności lub w innych przypadkach,  o których mowa w ust. 6.

6.      Dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi w przypadku wizyty dziecka w poradni specjalistycznej, w przypadku badań bilansowych lub kontrolnych, a także z przyczyn leżących po stronie przedszkola.

7.      Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca przez dyrektora przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 7

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

i Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:

a)     uwzględnia prawa dzieci do wychowania i opieki ,odpowiednio do wieku i rozwoju, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji,

b)     wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

c)     dostosowuje treści, metody, formy pracy i organizację działań wychowawczo-dydaktycznych do możliwości psychofizycznych dzieci,

d)     tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

e)     organizuje czas pobytu dziecka w przedszkolu, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

f)       sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi wyróżniającymi się zdolnościami i zainteresowaniami,

g)     pomaga dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach  z rówieśnikami i dorosłymi,

h)     prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną,

i)       utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,

j)       upowszechnia wśród dzieci, na miarę ich możliwości, wiedzę o bezpieczeństwie własnym   i innych.

 

§ 8

 

1.      Wobec rodziców Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,   a w szczególności:

a)     pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej  interwencji specjalistycznej,

b)     informuje na bieżąco o postępach dziecka,

c)     uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

d)     umożliwia rodzicom konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą w ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

§ 9

 

1.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2.      Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

·       Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

·       Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

·       Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.

·       Budowanie systemu wartości.

3.      Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

a)     zapewnieniu opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  i zdrowym środowisku,

b)     uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)     stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższych,

d)     rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e)    kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f)      rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)     rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)     zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

4.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku szkolnego albo programu autorskiego opracowanego przez nauczyciela przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

5.      Zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, język angielski i inne organizowane na wniosek rodziców, prowadzone są według programów zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

6.      Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają  w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.  

7.      Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, zajęć dodatkowych, a szczególnie zajęć z religii, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

8.      Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

§ 10

 

1.      Przedszkole, w miarę swoich możliwości, organizuje dla dzieci i ich rodziców pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

a)     diagnozowaniu środowiska dziecka,

b)     rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka   i umożliwianiu ich zaspokojenia,

c)     rozpoznawaniu przyczyn trudności w rozwoju psychoruchowym,

d)     wspieraniu dziecka uzdolnionego,

e)    prowadzeniu edukacji prozdrowotnej oraz promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców           i nauczycieli,

f)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

g)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych z realizowanych przez nich programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

h)     wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

i)       umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

j)      umożliwianiu rodzicom kontaktów ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki.

3.      Dzieci niepełnosprawne mogą być objęte wychowaniem i nauczaniem przedszkolnym według wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej, na miarę predyspozycji dziecka i możliwości przedszkola w zakresie zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i warunków higienicznych dla jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4.      Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w ust. 3:

a)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)     odpowiednie warunki i środki dydaktyczne,

c)    realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy,

d)     integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

5.      W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie posiadającym orzeczenie poradni o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

6.      Zajęcia, o których mowa w ust.5, organizuje się za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

7.      Organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także kwalifikacje wymagane od nauczyciela określają odrębne przepisy.

8.      W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, o ile istnieją ku temu warunki  kadrowe, lokalowe i materialne.

9.      Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

 

§ 11

 

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c)     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

2.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)     jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

b)     dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu prac.

3.      W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

4.      Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

5.      dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do czynności prawnych, upoważnioną przez rodzica na piśmie.

6.      Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo, które ukończyło 14 lat) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.

7.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). O takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola i rodziców.

8.      Inne, szczegółowe ustalenia związane z bezpiecznym odbieraniem dziecka z przedszkola oraz formy kontaktów z rodzicami ustalane są z rodzicami na pierwszych zebraniach w każdym oddziale przedszkolnym.

9.      Przedszkole i organ prowadzący zapewniają opiekę nad dziećmi dowożonymi do przedszkola gminnym transportem szkolnym.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy Przedszkola

 

§ 12

 

1.      Organami Przedszkola Komunalnego w Osięcinach są:

a)     Dyrektor Przedszkola,

b)     Rada Pedagogiczna,

c)     Rada Rodziców.

§ 13

 

1.      Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Przedszkola.

2.      Dyrektor jest powoływany i odwoływany zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

3.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz dyrektorem w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

4.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 

§ 14

 

1.      Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

a)     planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

b)    sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz stwarzanie optymalnych warunków dla ich rozwoju psychofizycznego,

c)    kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

d)    współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

e)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)      przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

g)     przewodniczenie radzie pedagogicznej, realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji oraz wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy,

h)     podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola oraz skreślenie ich z listy na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej,

i)       powiadomienie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie, o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,

j)       wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

§ 15

 

1.      Dyrektor Przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:

a)    opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

b)     przed zakończeniem każdego roku szkolnego, przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego,

c)     przeprowadza hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

d)     wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

e)     wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f)       gromadzi informacje o nauczycielach w celu dokonania oceny ich pracy oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 16

 

1.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,    a w szczególności:

a)   zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

b)   koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działania zgodne z prawem,

c)    w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

2.      Dyrektor współpracuje z instytucjami wspierającymi, instytucjami użyteczności publicznej a także z zakładową organizacją związkową.

3.      Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli.

4.     Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, o których mowa  w § 23, ust.1 i 2.

 

§ 17

 

1.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,

c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

2.      Do zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy należy ponadto:

a)     prowadzenie spraw kadrowych,

b)    administrowanie funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

c)     zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola,

d)     ustalanie planów urlopów,

e)     organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku.

 

 § 18

 

1.      Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

2.      W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, zwany społecznym zastępcą dyrektora, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 19

 

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola, działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz w oparciu o regulamin przez siebie ustalony i statut przedszkola.

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4.     Przewodzący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.      Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzorującego, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego Rady oraz na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

8.      Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola. 

9.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

10.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

§ 20

 

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)     uchwalenie Statutu Przedszkola albo jego zmian,

b)    uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego,

c)     opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu pracy Przedszkola, 

d)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu,

e)     uchwalenie regulaminu swojej działalności,

f)       podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,

g)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.

3.      Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych  z przepisami prawa, niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole.

4.      Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)     organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b)     projekt planu finansowego Przedszkola,

c)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

d)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)    pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.      Rada Pedagogiczna wnioskuje:

a)     do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce,

b)    do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola,

c)     do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia.

6.      W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawi programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7.     Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

§ 21

 

1.     Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.      Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.     Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści: Rada Rodziców przy Przedszkolu Komunalnym w Osięcinach.

4.     W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału

5.     W wyborach, o których mowa w ust.4, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

6.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

7.     Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady inne osoby z głosem doradczym, w tym także Dyrektor Przedszkola.

8.     Zebrania Rady Rodziców organizuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek rodziców lub Dyrektora Przedszkola.

9.     Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

10.  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

§ 22

 

1.     Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej z

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

2.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     uchwalenie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem,

b)     występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola, Dyrektora lub nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,

c)     współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci  i rodziców,

d)     opracowanie rocznego planu pracy rady oraz planu finansowo-gospodarczego,

e)    typowa nieswoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego.

3.     W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram popraw efektywności nauczania lub wychowania.

4.      Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.3, program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5.      Rada Rodziców ponadto opiniuje:

a)     projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,

b)     plany pracy Przedszkola,

c)     przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

d)     projekty innowacji pedagogicznych,

e)     ramowy rozkład dnia pracy przedszkola ustalony przez Dyrektora,

f)      wysokość stawki żywieniowej,

g)     pracę nauczyciela do dokonania jego oceny dorobku zawodowego,

6.      W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 23

 

1.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.     W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie:

a)    Rada Pedagogiczna & Dyrektor – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b)    Rada Rodziców & Dyrektor – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)    Rada Rodziców & Rada Pedagogiczna – do Dyrektora Przedszkola,

d)    Dyrektor & Rada Rodziców & Rada Pedagogiczna – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.      Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.

 

  

§ 24

 

1.      W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

2.      Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.1, wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskani pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 Organizacja pracy Przedszkola

 

§ 25

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.      Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci zapisanych do przedszkola w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem ust.4 i 6

3.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 90.

4.      Dla prawidłowej organizacji wychowawczo-dydaktycznej liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

5.     Jeżeli liczba dzieci w danym wieku nie pozwala na utworzenie grupy, istnieje możliwość łączenia grup rozwojowych z zastrzeżeniem ust. 3.

6.     Dzieci 6-letnie mogą, na życzenie rodziców, spełniać obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. „zerówce” realizując podstawę programową (5 godzin), lub w grupie przedszkolnej z rozszerzoną podstawą programową (powyżej 5 godzin).

7.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

8.     Arkusz organizacji pracy Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Kuratora Oświaty zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

9.      W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)     liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)     liczbę pracowników z określeniem ich stanowisk pracy,

c)    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

d)     czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym,

e)     kwalifikacje i stopień awansu zawodowego nauczycieli,

f)      liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku szkolnym oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,

g)     informację o opinii Pady Pedagogicznej na temat organizacji pracy Przedszkola na dany rok szkolny,

h)     inne informacje i uwagi dotyczące pracy przedszkola.

9.     Aneks do arkuszy organizacji Dyrektor Przedszkola przekazuje organowi prowadzącemu niezwłocznie po zaistnieniu, w trakcie roku szkolnego, którego dotyczy arkusz organizacji, przyczyny wymagającej zmiany organizacji. Kurator Oświaty lub osoba przez niego upoważniona opiniuje w trakcie roku szkolnego aneks do arkusza organizacji bez zbędnej zwłoki.

10.  Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora  na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

11.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 26

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 3 i 4.

2.      Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

3.     Czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć dodatkowych wynosi odpowiednio do możliwości dziecka od 15 do 30 minut.

4.      Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest co roku poprzez arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  i zapotrzebowania środowiska - nie krócej niż 8 godzin w ciągu dnia.

5.      Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi 5 dni.

6.      Przedszkole czynne jest przez 10 miesięcy roku, to jest od 1 września do 30 czerwca.

7.     Przerwa wakacyjna trwa dwa miesiące: lipiec i sierpień. Przerwa wakacyjna przeznaczona jest na wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników oraz przeprowadzenie remontów i konserwacji urządzeń przy współpracy personelu przedszkola.

8.     W okresie ferii zimowych uczęszczają dzieci, dla których realizowana jest rozszerzona podstawa programowa (powyżej 5 godzin). W okresie ferii zimowych dyżury pełnią nauczyciele wszystkich grup.

 

§ 27

 

1.     Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. W czasie zajęć religii dzieciom innych wyznań przedszkole zapewnia opiekę poza salą tych zajęć pod nadzorem innej nauczycielki.

2.      Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, język angielski, inne według potrzeb).

3.      Zajęcia te są finansowane przez rodziców.

4.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

5.     Program do zajęć dodatkowych może zostać dopuszczony do użytku w przedszkolu po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a także Rady Rodziców .

6.     Program, o którym mowa w ustępie 5, jest włączony do przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

7.      Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola.

 

§ 28

 

1.      Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

- cztery sale zajęć,

- salę ćwiczeń i rekreacji,

- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

- kuchnię i jadalnię,

- szatnię dla dzieci i personelu,

- plac zabaw z odpowiednio dobranymi pod względem bezpieczeństwa i wieku dzieci urządzeniami zabawowymi.

2.     Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

3.      Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i za zgodą rodziców.

 

                                                              § 29

 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż jeden rok.

4.      W przypadku   dzieci  posiadających  orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego wychowaniem  przedszkolnym   może  być objęte  dziecko  w wieku  powyżej  6 lat, nie dłużej  jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym  dziecko  kończy 10 lat.

5.      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, o którym mowa w ust. 3 i 4, podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 30

 

1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach ogólnie przyjętych.

3.     Informacja o terminach zapisu dziecka do przedszkola ogłaszana jest przez Dyrektora na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz w miejscach do tego przeznaczonych na terenie Osięcin i okolic gminnych.

4.      W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a)     dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

b)     dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c)     dzieci już uczęszczające do przedszkola,

d)     dzieci obojga rodziców pracujących,

e)     dzieci z rodzin wielodzietnych.

5.      Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc to przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców wypełnionych kart zgłoszeń.

6.      Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja społeczna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

7.      W skład komisji społecznej wchodzi Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący, przedstawiciel Rady Pedagogicznej i przedstawiciel Rady Rodziców.

8.     Od decyzji komisji społecznej rodzice mają prawo odwołać się do organu prowadzącego Przedszkole.

§ 31

 

1.      Dyrektor Przedszkola może, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,  skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3.      Dziecko może być skreślone z listy uczęszczających do przedszkola w przypadkach:

a)     zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

b)     długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, powyżej jednego miesiąca,

c)     ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,

d)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

4.      W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola, Dyrektor podejmuje następujące czynności:

a)     zawiadamia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

b)     proponuje rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

c)     zawiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

d)     zawiadamia rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

 

 

ROZDZIAŁ V

 Prawa i obowiązki Wychowanków Przedszkola

 

§ 32

 

1.      Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

a)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego  zgodnie    z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)     szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)     życzliwego, podmiotowego traktowania,

e)     swobody wyrażania myśli i przekonań,

f)       poszanowania godności osobistej,

g)     rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

h)     pomocy w wyrównywaniu braków i defektów rozwojowych,

i)       przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”

j)       wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę płeć, wiek, stan zdrowia,

k)     poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturowej i technicznej,

l)       spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

m)   swobodnej zabawy,

n)     pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,

o)     wprowadzania w kulturę bycia,

p)     poszanowania własności,

q)     opieki i ochrony,

r)      partnerskiej rozmowy na każdy temat,

s)      akceptacji jego osoby.

 

§ 33

 

1.      Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

a)     współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania,

b)     szanowanie odrębności każdego kolegi,

c)     przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

d)     szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

e)     szanowanie własności osobistej kolegów i dorosłych,

f)       uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

g)     przestrzeganie zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

h)     kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

i)       zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

j)       przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniącym dyżury,

k)     okazywanie szacunku wobec starszych,

l)       przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość, piękno.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 Rodzice

 

§ 34

 

1.      Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

a)     przestrzeganie niniejszego statutu,

b)     respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

c)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną na piśmie przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo i mającą zdolność do czynności prawnych,

d)     terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,

e)     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

f)       respektowanie czasu pracy przedszkola, w przypadku pozostawienia dziecka po określonej w organizacji pracy przedszkola godzinie, bez podania uzasadnionej przyczyny, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice,

g)     przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrej kondycji fizycznej,

h)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach i chorobach zakaźnych,

2.     Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, który to obowiązek dziecko spełnia w przedszkolu, są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

§ 35

 

1.      Rodzice mają prawo do:

a)    znajomości zadań wynikających z programu rozwoju przedszkola, rocznego planu pracy, programu wychowania przedszkolnego i planu pracy w danym oddziale,

b)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)    włączania się w życie przedszkola, współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci,

e)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.

 

§ 36

 

1.      Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

2.      W przedszkolu stosuje się następujące formy współpracy z rodzicami:

a)     zebrania ogólne i grupowe,

b)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem,

c)     kąciki dla rodziców,

d)     zajęcia otwarte,

e)     kontakty okolicznościowe,

f)       prace społecznie-użyteczne

3.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

§ 37

 

1.     W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym określone w odrębnych przepisach.

2.     Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

3.     Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4.     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów  dopuszczonych do użytku szkolnego.

5.      Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 38

 

1.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d)     stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów i rekreacji,

f)       współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g)     planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)     dbałość o warsztat pracy i troska o estetykę pomieszczeń,

i)       eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

2.      Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do:

a)    współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

b)    prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)     realizacji zaleceń Dyrektora i innych osób kontrolujących,

d)     czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej, realizacji ich postanowień i uchwał,

e)    inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

f)       realizowania zadań statutowych Przedszkola,

g)     dbać o pozytywny wizerunek Przedszkola,

h)     dbać o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną,

i)       realizacji innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki. 

 

§ 39

 

1.      Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece podczas zajęć w przedszkolu i poza jego terenem w ramach organizowanych różnych sytuacji edukacyjnych, w tym w czasie wycieczek, spacerów i rekreacji.

a)    podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,

b)    w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.

2.      Nauczyciel zna i respektuje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wewnętrzny regulamin (procedurę) organizowania spacerów i wycieczek.

3.      Nauczyciel zna i respektuje ustalone przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z rodzicami zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, o których mowa w § 11 ust. 4 - 8 .

 

 

§ 40

 

1.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)     ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)     włączenia rodziców w działalność przedszkola.

2.      Współdziałanie nauczyciela z rodzicami przybiera następujące formy:

a)     zebrania grupowe: organizacyjne na początku roku szkolnego, podsumowujące pracę półroczną i na koniec roku, przynajmniej jedno zebranie z zakresu pedagogizacji rodziców,

b)     przynajmniej jedno zajęcie otwarte lub w tym hospitacja diagnozująca z udziałem rodziców,

c)     konsultacje indywidualne na życzenie rodziców lub propozycję nauczyciela,

d)     zajęcia okolicznościowe,

e)     uroczystości przedszkolne,

f)       prace społeczne na rzecz klasy i przedszkola.

3.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

4.      Praca nauczyciela podlega ocenie dokonywanej przez dyrektora przedszkola według odrębnych przepisów.

5.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

10.  Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący w organizacji przedszkola.

11.  W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 41

 

1.      Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadzie określonych w ustawie – Kodeks karny.

2.      Organ prowadzący i Dyrektor Przedszkola są obowiązani z urzędu wstępować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 42

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi.

2.      Podstawowym zadaniem pracowników obsługi jest:

a)     zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,

b)     utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c)     współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

d)     dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola,

e)     dbanie o powierzony sprzęt i mienie przedszkola,

f)       wykonywanie poleceń dyrektora związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

3.      Szczegółowe wykazy obowiązków i zadań pracowników obsługi określają indywidualne zakresy czynności związane z rodzajem wykonywanej pracy na danym stanowisku i organizacją przedszkola, znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.

4.      Zakresy czynności pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

5.      Pracowników obsługi obowiązuje tajemnica służbowa.

6.      Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 43

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 44

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

 

§ 45

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 46

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 47

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 48

 

Statut Przedszkola Komunalnego w Osięcinach został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 30 czerwca 2000 roku.

 

Aktualizacja – tekst jednolity zgodny z prawem na dzień uchwalenia wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 26 czerwca 2007 roku.

 

 

Za zgodność z protokołem

Rady Pedagogicznej

z dnia 26 czerwca 2007r.

 

 ……………………….