Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone

 • w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59),
 • w Zarządzeniu Nr 238/2017 Wójta Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny,
 • w Uchwale Nr XII/107/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny.  

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Przedszkola Komunalnego w Osięcinach. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011 – 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w terminie 8 - 22 marca w kancelarii przedszkola.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Osięciny.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 1.  wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość punktową.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XII/107/2016 Rady Gminy:

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Osięciny mogą być przyjmowani do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO
 3. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 5. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 6. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
 7. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 8. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Osięciny można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Osięciny jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 4. W terminie 27 – 29 marca 2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w roku szkolnym 2017/18 w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.