Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone

-         w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59),

-    w Zarządzeniu Nr 341/2018 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny,

-      w Uchwale Nr XII/107/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny.  

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Przedszkola Komunalnego w Osięcinach. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012 – 2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w terminie 12 - 28 marca w kancelarii przedszkola.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Osięciny.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość 10 punktów.

I ETAP REKRUTACJI

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie

do pobrania

2.

Niepełnosprawność kandydata.

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)

Oryginał lub poświadczona kopia przez rodzica lub prawnego opiekuna

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie

do pobrania

kancelaria/str www

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860).

Oryginał lub poświadczona kopia przez rodzica lub prawnego opiekuna

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (od 7 do 25 maja) brane będą pod uwagę kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XII/107/2016 Rady Gminy:

II ETAP REKRUTACJI

Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Osięciny

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające

1.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

4

Zaświadczenie

z zakładu pracy

2.

Oboje rodzice zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

3

Zaświadczenie

z zakładu pracy

3.

Rodzeństwo dziecka uczęszczające do tutejszego przedszkola

2

Oświadczenie rodziców

4.

Dziecko posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej

1

Poświadczona kopia

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Osięciny mogą być przyjmowani do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Działania

 Termin

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

5 III – 9 III

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 III – 28 III

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dodatkową dokumentacją.

do 4 IV

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 IV

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 IV - 12 IV

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

16 IV

Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji.

do 23 IV

Rekrutacja uzupełniająca – jeśli będą wolne miejsca.

Harmonogram postępowania uzupełniającego zostanie umieszczony na stronie do końca kwietnia.

od 7 do 28 V 

Terminy zebrań z rodzicami dzieci przyjętych.

VI i VIII  2018 

Planowane dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych.

VIII 2018 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

-  do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

-    do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

-   do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

-    do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Osięciny można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Osięciny jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 4. W terminie 6 - 12 kwietnia 2018 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.
 5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.